Doelstellingen

Heemkunde betekent kennis van de woonomgeving en de kennis van de historie van deze woonomgeving.
Dit is precies waar de Heemkundige Vereniging Terneuzen zich mee bezig houdt. De Heemkundige Verenging Terneuzen werd opgericht op 29 september 1989, als voortzetting van de Vereniging Oud Terneuzen die was opgericht op 10 november 1962. De Vereniging Oud Terneuzen werd opgericht in een tijd dat er veel in Terneuzen veranderde. Er werd veel gebouwd aan woningbouw, het kanaal werd verbreed en de laatste restanten van de vestingwerken werden gesloopt. Het was een tijd waarin veel van de zichtbare historie van Terneuzen voorgoed verdween.
De officiele doelstellingen:

1. De vereniging heeft ten doel het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van de gemeente Terneuzen en omgeving.
2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:
- te waken tegen verwaarlozing of schennis van wat uit historisch oogpunt voor Terneuzen en omgeving heeft;
- het beleggen van vergaderingen, waarin voordrachten worden gehouden over onderwerpen uit de geschiedenis van Terneuzen en omgeving;
- het organiseren van tentoonstellingen welke betrekking hebben op de geschiedenis van Terneuzen en omgeving;
- het organiseren van bezoeken aan gebouwen en instellingen, welke voor de beoefening van de heemkunde van belang kunnen zijn;
- het uitgeven van, of het bevorderen van en het medewerken aan de uitgave van geschriften en publikaties welke betrekking hebben op de geschiedenis van Terneuzen en omgeving;
- te ijveren voor het bewaren van voorwerpen en bescheiden, welke van belang kunnen zijn voor de geschiedenis van Terneuzen en omgeving;
- voorts in het algemeen daartoe aan te wenden alle wettige middelen welke zij nodig of nuttig oordelen.

De doelstellingen worden in de praktijk vertaald naar de volgende activiteiten:

- Het vier maal per jaar uitgeven van een Nieuwsbrief
- Het organiseren van een aantal lezingen per jaar
- Een jaarlijkse historische reis
- Medewerking aan het verschijnen van publicaties
- Het organiseren van tentoonstellingen
- Deelname in de Stuurgroep "De Vier Ambachten", een samenwerking tussen heem- en oudheidkundige verenigingen in Zeeuws-, West- en Oost-Vlaanderen
- Verwelkomingsprogramma Nieuwe Inwoners van de Gemeente Terneuzen.


Hieronder kunt u de statuten van de HVT downloaden of lezen.