Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, gevestigd te Terneuzen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40302883.

 

Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

1.

 

Gebruik van persoonsgegevens
De vereniging verwerkt de gegevens van leden, sponsors, heemkundige kringen of verenigingen en instanties op het gebied van heemkunde, archeologie en cultureel erfgoed.

2.

 

De vereniging beheert de volgende gegevens:

a. voorletters, tussenvoegsel en achternaam, verenigingsnaam of bedrijfsnaam
b. adres
c. e-mailadres
d. telefoonnummer
e. mobiel telefoonnummer

3.

 

De vereniging gebruikt deze gegevens om informatie over de vereniging en haar activiteiten te verstrekken. Contact met u op te nemen of te onderhouden.
Het verzenden van het driemaandelijks tijdschrift van de vereniging.

4.

 

De vereniging zal de gegevens uitsluitend gebruiken voor de in de verklaring genoemde doeleinden en niet langer bewaren dan de periode van het lidmaatschap, de sponsorovereenkomst en uitwisselingsafspraken.

De vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

De vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de vereniging daartoe verplicht is op grond van de wet.

5.

 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. In dat geval zal dit aan alle betrokkenen bekend gemaakt worden.